1
На основу члана 5. Закона о трговини (”Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (″Службени гласник Републике Српске″, бр. 111/08) министар трговине и туризма
д о н о с и
ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И КОНТРОЛИ ПРОМЕТА НА
БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА ПУТЕМ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ, УВЕЗИВАЊУ
ПРЕДВИЂЕНЕ ОПРЕМЕ, ОБАВЕЗАМА СЕРВИСЕРА И ОМОГУЋАВАЊУ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА
У СВРХУ КОНТРОЛЕ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА И ДОДЈЕЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА
УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ПРОМЕТА
Интегрални текст – Укључене измјене из Сл. гл. РС 96/19 од 13. 11. 2019. године
I – Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се:
а) начин евидентирања и контрола промета погонског моторног горива, преко уређаја за евидентирање и
контролу промета (у даљем тексту: уређај за евиентирање промета), справа за мјерење течних горива и
аутоматског мјерила нивоа течности на бензинским пумпним станицама ( у даљем тексту: БПС ) из члана 29. и 30.
Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне
спреме за обављање трговинске дјелатности («Службени гласник Републике Српске 84/07),
б) начин евиентирања и контрола промета осталих производа и услуга на БПС, преко уређаја за
евидентирање промета,
в) начин умрежавања уређаја за евидентирање промета са постојећом опремом од овлашћених сервисера,
г) облик и садржај обавезних докумената – извјештаја о промету на БПС,
д) услови овлашћивања које морају да испуне предузећа која врше промет, уградњу и одржавање опреме
на БПС,
ђ) поступци и радње приликом уградње опреме,
е) права и обавезе сервисера овлашћених за уградњу опреме,
ж) права и обавезе власника опреме,
з) контрола рада уграђене опреме и овлашћеног сервисера и
и) начин и додјела идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета који се
инсталишу на бензинским пумпним станицама.
Члан 2.
(1) Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сљедећа значења:
а) софтвер је нематеријални дио уређаја, односно низ програма, поступака и правила и одговарајуће
докуменатације које обезбјеђује произвођач уређаја, а помоћу којих се врши управљање хардвером, односно
материјалним дијеловима уређаја,
б) меморија је компонента рачунарске опреме која може да прихвати јединицу информације, односно
фискални рачун, да га чува и да га стави на располагање када затреба,
в) процесор je уређај ( функционалне јединице) за обраду података у рачунару или рачунарском уређају
који може да прима податке, обрађује их и даје резулатате према упутствима из инсталираног програма,
г) протокол је скуп конвенција које у комуницирању користе различити уређаји, нпр. уређај и уређаји за
истакање,
д) IFSF протокол је међународно признат протокол који омогућава комуницирање различитих врста
уређаја произведених од различитих произвођача.
ђ) ATEX 137 је међународни обавезујући протокол, односно скуп процедура из противексплозивне
заштите за угрожене просторе,
е) даљински надзор – мониторинг је надзорни систем за праћење, контролу и надгледање промета робе и
рада уграђене опреме на БПС са удаљене дестинације,
ж) контролна сума (енгл. checksum) је сума добијена примјеном операције искључиво или XOR над
бајтовима извршног кода,
з) криптовање је шифровање – кодирање података с циљем спречавања неовлашћеног приступа, посебно
у току преноса на даљину,
и) heartbeat откуцаји ( импулси) су импулси који генеришу систем или програм и служе за очитавање
статуса система и уписивање података о систему у Лог датотеку,
ј) мјерни уређаји на БПС су справе за мјерење течних горива (пумпни аутомати-агрегати) и аутоматска
мјерила нивоа течности.
к) аутоматско мјерило нивоа течности (у даљем тексту: АМН) је мјерило са елементом за директну или
индиректну детекцију нивоа течности која је под атмосферским притиском или под притиском смјештена у
непокретним положеним цилиндричним резервоарима са расхлађивачем или гријачем течности или без
расхлађивача или гријача течности. Електронски мјерни систем чине аутоматско мјерило нивоа течности,
2
дефинисани софтвер, важеће табеле запремине за резервоар, те остали подаци битни за тачност рада АМН
(пречник резервоара, коефицијент термичког ширења горива, референтна температура),
л) справа за мјерење течних горива је мјерило које чине мјерна, радна, погонска, контролна и додатна
група склопова, подсклопова и дјелова, повезаних у једну непокретну цјелину уграђену у заједнички рам. Мјерење
справом засновано је на раду проточног мјерила запремине (волуметра), чији радни дјелови захватају одређену
запремину горива и преко показног уређаја (бројила) показују је у јединицама запремине,
љ) forecourt контролер је индустријски електронски уређај за евидентирање и контролу промета нафтних
деривата на БПС, са интегрисаним процесором, меморијом и модулима за комуникацију са мјерним уређајима на
БПС, без покретних дијелова (вентилатора), дизајниран да издржи екстремне температуре и лоше окружење на
БПС и
м) манипулативна разлика је разлика између књиговодственог стања залиха погонског моторног горива
и измјереног стања залиха погонског моторног горива у резерворима у оквиру граница дозвољених грешака
мјерних уређаја уграђених на БПС, сведеног на 15ºС.


II – ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ОПРЕМУ УГРАЂЕНУ НА БПС
1. Захтјеви за мјерне уређаје
Члан 3.
(1) Аутоматско мјерило нивоа течности (АМН) мора да:
а) посједује рјешење о одобрењу типа издато од надлежне институције у складу са прописима којима се
регулише начин испитивања типа мјерила и
б) испуњава услове из прописа о метролошким условима за аутоматска мјерила нивоа течности у непокретним
резервоарима која су верификована од стране надлежне инститиције за метрологију.
(2) Справа за мјерење течних горива мора да:
а) посједује рјешење о одобрењу типа издато од надлежне институције у складу са прописима о начину
испитивања типа мјерила и
б) испуњава услове из прописа о метролошким условима за справе за мјерење течних горива које су
верификоване од надлежне инститиције за метрологију.
(3) Мјерни уређаји из става 1. и 2. овог члана морају да посједују увјерење о испуњености услова
противексплозивне заштите.
2. Захтјеви за систем уређаја за евидентиранје и контролу промета
Члан 4.
Систем уређаја за евидентиранје и контролу промета састоји се од:
а) forecourt контролера који је у смислу овог правилника уређај опремљен софтвером који врши
функцију уређаја за евидентирање и контролу промета на БПС.
b) PC (енгл. Personal Computer) касе која је у смислу овог правилника рачунар опремљен софтвером
који врши помoћне функције уређаја за евидентирање и контролу промета.
в) фискалног штампача, односно фискалнерегистар касе – штампача.
Члан 5.
Уређај за евидентирање промета преко којег се евидентира промет производа и услуга, мора да:
а) има програм (софтвер) који је заштићен од измјене или брисања, а који користи стандардне функције за
регистровање операција приликом евидентирања промета производа и услуга, екрана и управљања уписом
података у меморију; софтвер онемогућава друге програме оперативног система, на који је инсталисан, да преузму
контролу над њим; покретање софтвера се дешава са стартом оперативног система,
б) обезбједи очитавање евидентираног промета према стандардним временским јединицама (дан, мjесец,
година),
в) обезбједи контролним органима очитавање евидентираних података у меморији преко тастатуре и
преко уређаја који омогућавају даљинску контролу,
г) обезбједи чување евидентираних података у меморији и евидентира их на контролном запису,
д) обезбједи евидентирање стварне вриједности прометованих производа, односно извршених услуга,
заокруживањем на двије децимале,
ђ) обезбједи могућност тестирања ради провјере исправности уређаја за евидентирање промета, меморије,
као и функционисање остале опреме увезане на уређај за евидентирање и контролу промета (heartbeat откуцају на
сваких 1 – 3 минута – за уређаје који раде под IFSF протоколом),
е) обезбједи могућност да се свака почета, а прекинута операција усљед прекида напајања, квара, квара
дијела уређаја и сл., послије отклањања узрока прекида, поновно почне да ради, осим када је ријеч о квару
процесора и меморије,
ж) обезбједи оперативну меморију са свим потребним подацима о роби и услугама,
з) омогући физичку заштиту неповредивости података који се чувају у меморији пломбирањем уређаја,
односно жигосањем од овлашћеног сервисера,
3
и) обезбједи да се уређај за евидентирање промета не може користити ако је неки од његових
функционалних дијелова неисправан, недостаје или не испуњава услове у погледу функционалних и техничких
захтјева,
ј) омогући уношење датума у меморију, када је уређај за евидентирање промета стављен у експлоатацију и
да уношење датума има логичку контролу (датум не може бити старији од датума увођења уређаја за
евидентирање промета у експлоатацију, новоунесени датум не може бити старији од датума за који је већ урађен
дневни извјештај и сл.),
к) обезбједи могућност увезивања са фискалним штампачем, односно фискалном регистар касом –
штампачем,
л) омогући подржавање аларма o свим врстама отказа,
љ) омогући конекцију и даљински надзор од контролног органа, као и преузимање свих података са
уређаја за евидентирање и контролу промета и остале опреме, а овакав начин приступа уређају за евидентирање
промета треба да буде криптован,
м) онемогући брисање евидентираног промета,
н) онемогући промјену датума, времена евидентирања промета и свих осталих података који су унесени у
уређај за евидентирање и контролу промета, прије израде дневног извештаја, при чему је функција промјене
реалног времена дозвољена искључиво у обиму +/- један сат (зимско и љетње рачунање времена),
њ) онемогући брисање базе података уређаја за евидентирање промета помоћу било које специјалне
функције,
о) онемогући рад уређаја за истакање све док се не изврши евидентирање претходно источене количине
погонског моторног горива,
п) уређај за евидентирање промета мора бити напајан преко уређаја који ће омогућити његов рад у
одређеном временском року у случају нестанка електричне енергије.
III – НАЧИН УВЕЗИВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ПРОМЕТА И
ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ
Члан 6.
(1) уређај за евидентирање промета може се повезати и са другим рачунарима, користећи софтверску
апликацију, односно интерфејс који не дозвољава промјене података у меморији уређаја за евидентирање промета
и овако повезани уређај чини јединствен систем за евидентирање и контролу промета.
(2) уређај за евидентирање промета мора бити повезан са аутоматским мјерилом нивоа течности
директно.
(3) уређај за евидентирање промета мора бити повезан са уређајима за истакање на начин како је то
предвидио или одобрио произвођач уређаја за истакање.
(4) Размјена података између уређаја за истакање и уређаја за евидентирање промета мора да се одвија
према IFSF комуникацијском протоколу.
(5) уређај за евидентирање промета повезује се на интернет мрежу ради комуникације са сервером у
Министарству трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство).
(6) Повезивање опреме из ст. 2 и 3. овог члана врши се од стране овештеног сервисера.
Члан 7.
(1) Спојеви комуникационих водова мјерних уређаја са уређајем за евидентирање промета морају бити
обиљежени, шифровани и жигосани од овлаштеног сервисера.
(2) Справе за мјерење течних горива (пумпни аутомати-агрегати), након уградње, односно сервисирања
морају бити обиљежене, шифроване и жигосане од овлаштеног сервисера, те прегледане, жигосане
(верификоване) и снабдјевене Записником о извршеном прегледу од Републичког завода за стандардизацију и
метрологију (у даљем тексту: Завод).
(3) Аутоматска мјерила нивоа течности, након уградње, односно сервисирања морају бити обиљежена,
шифрована и жигосана од овлаштеног сервисера, те прегледана, жигосана (верификована) и снабдјевена
увјерењем о исправности издатим од Завода.
(4) уређај за евидентирање и контролу промета, након уградње, односно сервисирања мора бити
обиљежен, шифрован и пломбиран (жигосан) од овлашћеног сервисера, те прегледан, пломбиран (жигосан –
верификован) и мора да има увјерење о исправности издато од Завода.
(5) Сервисна организација је дужна чувати шифру из става 3. овог члана и не смије уступити трећем лицу
или је злоупотријебити.
IV – ОБЛИК И САДРЖАЈ ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 8.
(1) Обавезни документи и извјештаји који се израђују помоћу уграђене опреме су: дневни и периодични
извјештаји, извјештај Министарству и фискални рачун.
(2) Документи и извјештаји, из става 1. овог члана израђују се у електронском облику.
4
1. Дневни извјештај промета на БПС
Члан 9.
(1) У меморији се чувају подаци на основу којих је могуће креирати дневни извјештаји промета погонског
моторног горива и других производа и услуга (у даљем тексту: дневни извјештај).
(2) Дневни извештај састоји се више блокова (дијелова) и то:
а) блок општих података о продавцу
б) блок података о књиговодственим залихама
в) блок података о продаји по бројилима
г) блок података о залихама горива у резервоарима ( подаци из конзоле АМН)
д) блок података о финансијским и фискалним показатељима.
Члан 10.
Блок општих података о продавцу садржи:
а) редни број извештаја,
б) назив и адресу правног лица, назив и шифра БПС,
в) дан, мјесец, годину, сат и минут сачињавања дневног извјештаја,
г) идентификациони број уређаја за евидентирање промета.
Члан 11.
Блок података о књиговодственим залихама садржи:
а) стање залиха из претходног извјештаја по врстама погонског моторног горива
(у даљем тексту: гориво) сведених на 15º,
б) улазе по врстама горива сведених на 15º,
в) укупну количину за продају по врстама горива сведених на 15º (а+б),
г) укупан излаз по бројилима (тотализаторима) и по врстама горива,
д) укупан излаз по бројилима (тотализаторима) и по врстама горива сведених на 15º и
ђ) стање залиха за наредни извјештај по врстама горива сведених на 15º (в-д).
Члан 12.
Блок података о продаји по бројилима садржи:
а) почетно и завршно стање бројила по пиштољима на почетку и на крају дана,
б) разлику почетног и завршног бројила по пиштољима – прометована количина,
в) промет горива који не спада у продају (баждарење, тест, поврат, отказ и сл.) и
г) укупну прометовану количину по врсти горива.
Члан 13.
Блок података о залихама горива у резервоарима (подаци из конзоле АМН):
а) залихе горива у резервоарима сведене на 15º,
б) укупне залихе одређене врсте горива сведене на 15º (збир залиха из тачке а) овог члана),
в) манипулативна разлика (разлика података између члана 11. став 1. тачка ђ) и члана 13. став 1. тачка б) и
г) податке о висини и количини воде у резервоару.
Члан 14.
Блок података о финансијским и фискалним показатељима садржи:
а) вриједност прометоване количине горива по сваком пиштољу (производ тачке члана 12. став 1. тачка б)
и малопродајне цијене);
б) вриједност промета по врсти горива (збир података из тачке а) овог члана),
в) вриједност укупног промета свих врста горива (збир података из тачке б) овог члана),
г) вриједност промета осталих производа по врстама (тарифама),
д) укупна вриједност промета осталих производа (збир података из тачке г),
ђ) вриједност извршених услуга,
е) укупну вриједност промета свих производа и извршених услуга (збир података из тачке в), д) и ђ) овог
члана),
ж) укупну вриједност пореза на промет по пореским стопама,
з) број издатих рачуна и
и) број првог и последњег рачуна у одређеном дану.
5
2. Периодични извештаји
Члан 15.
(1) Под периодичним извјештајем подразумјевају се извјештаји који се састоје од више дневних
извјештаја, а сачињавају се за одређени временски период.
(2) Периодични извјештај садржи збир свих података из дневних извјештаја за обрачунски период,
разврстан по истим елементима као и дневни извјештај из члана 9. до 14. овог правилника, уз навођење података о
дану, мјесецу и години почетка временског периода за који се сачињава периодични извјештај, као и навођење
података о дану, мјесецу и години краја извјештајног периода.
(3) Меморија треба да омогући податке на основу којих ће софтвер у Министарству креирати периодичне
извјештаје.
3. Фискални рачун
Члан 16.
(1) Фискални рачун је фискални документ на коме се налази одштампан сваки појединачно евидентиран
промет и сваки појединачно сторниран евидентиран промет.
(2) Рекламни рачун је фискални документ на коме се налази одштампан сваки појединачно рекламиран
промет и сваки појединачно сторниран рекламни промет,
4. Софтвер у Министарству
Члан 17.
(1) Свака БПС дужна је да обезбједи константну интернет везу на уређају за евидентирање и контролу
промета, путем које ће у било којем моменту софтвер инсталиран на серверу у Министарству моћи да приступа
свим подацима похрањеним у меморији уређаја за евидентирање и контролу промета.
(2) На основу прикупљених података на серверу, Министарство креира дневне и периодичне извјештаје за
произвољни временски период и прати све активности у вези са прометом нафтних деривата на свим БПС у
реалном времену.
(3) Меморија уређаја за контролу и промет мора да садржи:
а) податке о свим догађајима унутар система (старт/стоп система, немогућност евидентирања промета,
друге критичне ситуације рада система које утичу на тачност рада),
б) податке о свим фискалним рачунима за дати период,
в) податак са конзоле о стању горива у сваком резервоару посебно и то са минималним периодом читања
од 60 секунди,
г) податке о евентуалним утакањима – пријему горива за дати период,
д) податке о свим отказима унутар система са тачним временом почетка и краја отказа система или дијела
система (нестанци струје, откази опреме, прекид комуникације итд.) и
ђ) податке о цијенама нафтних деривата приказаним на свим тотализаторима, као и податке о свакој
промјени цијена.
(4) Подаци у меморији чувају се најмање 180 дана.
Члан 19.
Ако овлашћени сервис утврди да је власник опреме на уграђеној опреми предузимао радње са циљем
измене података о евидентираном промету, дужан је да о томе одмах обавести Министарство.
V – ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОМЕТА ПРЕКО УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
КОНТРОЛУ ПРОМЕТА
Члан 20.
(1) Прије почетка евидентирања промета преко уређаја за евидентирање промета у меморију се уписују:
а) јединствени идентификациони број,
б) идентификациони број уређаја за евидентирање и контролу промета (два знака за идентификацију
произвођача – дистрибутера и још минимално шест цифара), серијски број мора бити везан за серијски број неког
од уређаја уређаја за евидентирање и контролу промета, а који није промјењив (MAC адреса) и
в) датум, сат и минут почетка евидентирања промета преко уређаја за евидентирање промета.
(2) Ако у току сервиса дође до замјене уређаја из става1. вог члана сервисна организација дужна је да
обавијести Министарство о измјени,
(3) Промјена података из става 1. овог члана није дозвољена.
Члан 21.
Предузеће које врши промет на мало погонских моторних горива, осталих производа и услуга , преко
уређаја за евидентирање промета, евидентира сваки појединачно остварени промет, о чему купцу, односно
кориснику услуге издаје фискални рачун.
6
Члан 22.
(1) Контрола оствареног промета погонског моторног горива, осталих производа и услуга на БПС врши се
провјером контролних извјештаја предвиђених чланом 17. овог правилника.
(2) Контрола из става 1. овог члана може се вршити и помоћу преносног рачунара (лаптопа) који садржи
софтвер из члана 17. овог правилника и који омогућава провјеру базних података похрањених у меморији уређаја
за евидентирање промета и конзоле АМН, те усаглашавањем података у систему уграђене опреме са
евидентираним подацима из трговачке документације.
VI – ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ВРШЕ ПРОМЕТ, УГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ-СЕРВИСИРАЊЕ
УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ПРОМЕТА И МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА
1. Услови за давање сагласности (овлашћење)
Члан 23.
(1) Промет, уградњу и одржавање- сервисирање уређаја за евидентирање промета и мјерних уређаја може
вршити предузеће (у даљем тексту: предузеће) које испуњава услове прописане овим правилником и важећим
прописима из области стандардизације и метрологије.
(2) Предузеће може да тражи рјешење о испуњавању услова одвојено за мјерила, а одвојено за уређаје за
евидентирање промета.
(3) Рјешење о давању сагласности за стављање у промет уређаја за евидентирање промета и рјешење о
испуњавању услова за промет, уградњу и одржавање уређаја за евидентирање промета и мјерних уређаја доноси
министар надлежан за послове трговине ( у даљем тексту: министар).
(4) Предузеће које обавља промет, уградњу и одржавање уређаја за евидентирање промета и мјерних
уређаја, поред општих услова за обављање своје дјелатности, мора испуњавати и сљедеће посебне услове:
а) да има сједиште или пословну јединицу у Републици Српској,
б) да има обучене кадрове за уградњу и одржавање опреме са цертификатом произвођача или од њега
овлашћене организације,
в) да има обучене кадрове из противексплозивне заштите,
г) да са произвођачем опреме има закључен уговор о дистрибуцији, уградњи и одржавању – сервисирању
опреме за подручје Републике Српске,
д) да је рјешењем Завода о одобрењу типа мјерила одобрена употреба мјерног уређаја чији се промет, уградња
и одржавање тражи,
ђ) да је дата сагласност за стављање у промет и употребу уређаја за евидентирање промета, од стране
Министарства, а чији се промет, уградња и одржавање тражи и
е) доказ о техничкој и организационој опремљености сервисне службе.
(5) Услове из става 4. овог члана испуњава и предузеће које има закључен уговор о дистрибуцији, уградњи и
сервисирању опреме са предузећем које испуњава услове предвиђене ставом 4. тачка г. овог члана.
(6) Техничку припрему за уградњу, сервисирање и техничку припрему за преглед мјерила-мјерних уређаја
(справа за мјерење течних горива и аутоматског мјерила нивоа течности на БПС могу вршити и предузећа која
не испуњавају посебне услове предвиђене ставом 4. тачке г) овог члана.
Члан 24.
(1) Сагласност из члана 23. став 4. тачке ђ. даје Министар, а на основу писаног захтjева произвођача или
дистрибутера уређаја за евидентирање промета.
(2) Захтјев из става 1. овог члана садржи сљедеће податке:
а) о произвођачу или дистрибутеру уређаја за евидентирање промета,
б) опис уређаја за евидентирање промета са описом функција софтвера и описом пратећих компоненти,
в) саставне дијелове или системе уређаја за евидентирање промета и шему тог система;
г) шему програма за управљање и шему апликационог програма уређаја за евидентирање промета,
д) извршну верзију програма рада уређаја за евидентирање промета, апликативног програма и програма за
функционалну проверу уређаја за евидентирање промета са комплетним прибором, све извршне верзије морају
имати контролну суму (checksum),
ђ) доказ о усаглашености типа уређаја за евидентирање промета овлаштеног цертификационог тијела,
е) доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика уређаја за евидентирање промета од
произвођача и
ж) изјаву произвођача или дистрибутера уређаја за евидентирање промета да ће уређај за евидентирање
промета који се ставља у промет бити технички и функционално идентичан са уређајем за евидентирање промета
узорком, на основу којег је дат доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика тог типа уређаја
за евидентирање промета.
7
(3) За сваку евентуалну измјену софтвера овлашћени сервисер је дужан да Министарству достави пратећу
документацију, да назначи који програмски кодови су измјењени и да достави нове програмске кодове.
(4) Министарство води регистар овлашћених предузећа и њихових овлашћених сервисера.
2. Обавеза уговарања између овлашћених сервисних организација и власника мјерних уређаја и
уређаја за евидентирање и контролу промета
Члан 25.
(1) Овлашћена сервисна организација обавезна је да врши сервис уграђених мјерних уређаја и уређаја за
евидентирање промета.
(2) Трошкове сервисирања мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета сноси власник, односно
корисник бензинске пумпне станице, који је обавезан да са овлашћеном сервисном организацијом закључи уговор
о сервисирању мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета.
(3) Обавезна клаузула уговора из става 2. овог члана је гаранција предузећа о функционалној исправности
мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета којом се обавезује да неће злоупотребљавати програм из члана
24. став 2. тачка д) овог правилника.
(4) Евентуалне спорове у вези за ставом 2. овог члана власник мјерних уређаја и уређаја за евидентирање
промета и овлашћена сервисна организација рјешавају у складу са прописима који регулишу облигационе односе.
(5) Власник мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета је дужан сваких 12 месеци врши нјихов
технички преглед, а овлашћена сервисна организација обавезна је да изврши технички преглед у оквиру тих 12
мјесеци.
3. Међусобне обавезе овлашћених сервисних организација и власника мјерних уређаја
и уређаја за евидентирање и контролу промета
Члан 26.
(1) У случају квара мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета, власник, односно корисник
обавезан је да у року од сат времена писаним путем обавјести овлашћену сервисну организацију и Министарство.
(2) Овлашћена сервисна организација за одржавање мјерних уређаја обавезна је да изађе на лице мјеста
најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења и отклони квар, те о отклоњеном квару обавјести Завод у
складу са важећим прописима из области метрологије.
(3) Овлашћена сервисна организација за одржавање уређаја за евидентирање промета дужна је да у року
од 24 часа од момента пријема обавјештења изаћи на лице мјеста и отклонити квар, а уколико не отклони квар у
задатом року дужна је обезбједити нов уређај за евидентирање промета одобреног типа.
Члан 27.
(1) У току трајања квара АМН, резервоари и истакајућа мјеста-пиштољи уређаја за истакање из тих
резервоара, морају бити ван функције.
(2) Мјерни уређаји, односно уређаји за истакање везани за те мјерне уређаје који су били у квару, могу
поново почети да раде након жигосања од овлашћене сервисне организације и Завода.
Члан 28.
(1) У случају неисправности или сервисирања уређаја за евидентирање промета, правно лице мора
обезбједити други начин издавања рачуна који обезбјеђује податке прописане законом и спровести евидентирање
промета у књизи дневних извештаја.
(2) Неисправност уређаја за евидентирање промета доказује се преко сервисне књижице у коју овлашћени
сервис уписује време када је уређај за евидентирање промета био на поправци или сервисирању.
4. Досије, сервисна књижица и пројекат изведеног стања
Члан 29.
(1) За уграђене мјерне уређаје и уређаје за евидентирање промета овлашћена сервисна организација
отвара досије и издаје сервисну књижицу и израђује пројекат изведеног стања.
(2) У досије и сервисну књижицу уписују се сљедећи подаци:
а) назив, мјесто и адреса власника, односно корисника уграђених мјерних уређаја и уређаја за
евидентирање промета,
б) датум и вријеме пријема уграђених мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета на сервисирање;
в) датум завршетка сервисирања,
г) врста, тип и серијски број сервисираног мјерног уређаја и уређаја за евидентирање промета,
д) врста неисправности, односно разлог сервисирања,
ђ) стање пломби и
е) спецификација извршених радова.
8
(3) У току сервисирања мјерних уређаја и уређаја за евидентирање промета овлашћена сервисна
организација саставља записник у три примерка у који се уписују подаци из става 2. овог члана.
(4) У случају сервисирања мјерних уређаја уписују се и подаци о стању горива у резервоарима у тренутку
поновног печаћења уређаја.
(5) Један примјерак записника из става 4. овог члана овлашћена сервисна организација доставља
Министарству.
(6) Један примјерак сервисне књижице и пројекта изведеног стања мора се налазити у БПС.
5 Контрола рада уграђене опреме и овлашћеног сервиса
Члан 30.
(1) Контрола рада овлашћене сервисне организације, као и контрола техничке и функционалне
исправности уређаја за евидентирање промета, за коју је дата сагласност, додатно се врши и на захтјев
Министарства или корисника уређаја за евидентирање промета.
(2) Контролу из става 1. овог члана врши Министарство.
Члан 31.
(1) Ако се при додатној контроли утврди да одређени тип уређаја за евидентирање промета не испуњава
прописане техничке и функционалне карактеристике, министар, привремено забрањује коришћење тог типа
уређаја за евидентирање промета и налаже произвођачу-овлашћеној сервисној организацији, да отклони
недостатке у року који не може бити дужи од три дана.
(2) У случају из става 1. овог члана произвођач-дистрибутер је дужан да обезбеди лицу које обавља
малопродају моторног горива уређај за евидентирање промета одобреног типа, преко којег ће вршити
евидентирање промета.
(3) Ако утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року, министар забрањује коришћење тог типа
уређаја за евидентирање промета.
(4) У случају из става 3. овог члана, произвођач-дистрибутер дужан је да у року од три месеца замени тај
тип уређаја за евидентирање промета одговарајућим и одобреним типом уређаја за евидентирање промета.
Члан 32.
(1) Ако се утврди да овлашћена сервисна организација не поступа у складу са одредбама овог правилника,
министар одузима овлашћење за уградњу и сервисирање уређаја за евидентирање промета и мјерних уређаја.
(2) О одузимању овлашћења обавјештава се произвођач уређаја за евидентирање промета, а овлашћени
сервисер обавјештава лице које обавља малопродају моторних горива са којим је закључио уговор о сервисирању
уређаја за евидентирање промета.
(3) Предузеће које обавља малопродају моторних горива, а има закључен уговор о сервисирању уређаја за
евидентирање промета са сервисером којем је одузето овлашћење о сервисирању тих уређаја за евидентирање,
дужан је да закључи уговор са другим овлашћеним сервисером.
6. Стављање у употребу уређаја за евидентирање и контролу промета
Члан 33.
(1) Прије почетка коришћења уређаја за евидентирање промета, лице које ће обављати малопродају
погонског моторних горива и осталих производа и услуга уз захтјев доставља Министарству копију уговора
закљученог са предузећем овлашћеним за промет, уградњу и одржавање – сервисирање одобреног уређаја за
евидентирање промета, обавјештење о мјесту инсталисања уређаја за евидентирање промета, на обрасцу чији
облик и садржину прописује министар.
(2) Овлашћена сервисна организација за уградњу и одржавање уређаја за евидентирање промета обавезна
је да правном лицу прије почетка обављања дјелатности трговине на мало моторног горива и осталих производа и
услуга, а након извршене уградње и стављања у функцију уређаја за евидентирање промета, изда потврду којом
потврђује да је на малопродајном мјесту извршио уградњу, са назнаком датума и времена инсталисања, као и да је
уређај за евидентирање промета стављен у употребу.
(3) По добијању обавјештења из става 1. овог члана и потврде о извршеној уградњи и стављању у
употребу уређаја за евидентирање промета из става 2. овог члана, министар ријешењем одређује идентификациони
број уређаја за евидентирање промета, датум и вријеме инсталисања .
(4) О одређивању идентификационог броја уређаја за евидентирање промета издаје се потврда.
(5) Евидентирање промета преко уређаја за евидентирање промета не може се вршити прије одређивања
евидентационог броја.
(6) Министарство води евиденцију о уређајима за евидентирање прометама преко којих се евидентира
промет.
(7) Садржај потврде из става 4. овог члана ближе уређује министар .
9
7. Одређивање и додјела идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета
Члан 34.
Одређивање и додјела идентификационог броја из члана 33. став 3. врши се на сљедећи начин:
а) идентификациони број уређаја за евидентирање промета садржи двије цифре у одјељку “А” за
ознаку произвођача или дистрибутера и још минимално шест цифара у одјељку “Б” и
б) структура одјељака и цифара приказана је на шеми која се налази у прилогу број 1. и чини
саставни дио овог правилника.
Члан 35.
(1) Прве двије цифре под ознаком I и II у одјељку “А” су ознаке произвођача или дистрибутера уређаја за
евидентирање промета.
Члан 36.
(1) Прва цифра у одјељку “Б” је словна ознака и може да буде:
а) “Р” – уколико је захтјев за сагласност – одобрење типа уређаја за евидентирање промета поднио произвођач и
б) “Д” – уколико је захтјев за сагласност – одобрење типа уређаја за евидентирање промета поднио дистрибутер.
(2) Друга цифра у одјељку “Б” је бројна ознака иможе да буде:
а) “1” – уколико је предузеће које се бави прометом, уградњом и одржавањем уједно и произвођач, односно
дистрибутер уређаја за евидентирање промета и
б) “0” – уколико предузеће које се бави прометом, уградњом и одржавањем уређаја за евидентирање промета није
произвођач, односно дистрибутер уређаја за евидентирање промета.
(3) Трећа цифра у одјељку “Б” је ознака локације гдје је уређај за евидентирање и контролу промета
инсталисан. Одређује се на основу локације бензинске пумпне станице унутар које се инсталише уређај за
евидентирање промета и на основу утврђеног распореда организационих јединица органа управе надлежног за
послове надзора у области промета робе и вршења услуга:
„1“ – Организациона јединица Источно Сарајево,
„2“ – Организациона јединица Требиње,
„3“ – Организациона јединица Бијељина,
„4“ – Организациона јединица Добој,
„5“ – Организациона јединица Бања Лука,
„6“ – Организациона јединица Приједор.
Члан 37.
Четврта, пета и шеста цифра из одјељка „Б“ одређују се према хронолошком реду инсталисања уређаја за
евидентирање промета.
Члан 37а.
Трговци ће ускладити своје пословање са одредбама овог правилника у року од годину дана од дана
његовог ступања на снагу.
VII –ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правилник о начину евидентирања и контроле
промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама
сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле („Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/04,
85/04 и 57/06 и Упуство о одређивању ID – идентификационог броја регистар касе које се инсталишу на
бензинским пумпним станицама („Службени гласник Републике Српске“, број 52/04).
Члан 40.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“
Број: 14-06-020-3881/19
Датум: 13.новембар 2019 године Министар
Бања Лука Сузана Гашић, с.р.
Прилог 1.
Шема структуре ID – идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета
Одјељак „А“ Одјељак „Б“
I II – 1 – 2 – 3 – 4 5 6
Примјер:
0 1 – Р – 1 – 6 – 0 0 3