1
На основу члана 5. Закона о трговини (”Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (″Службени гласник Републике Српске″, бр. 111/08) министар трговине и туризма
д о н о с и
ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И КОНТРОЛИ ПРОМЕТА НА
БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА ПУТЕМ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ, УВЕЗИВАЊУ
ПРЕДВИЂЕНЕ ОПРЕМЕ, ОБАВЕЗАМА СЕРВИСЕРА И ОМОГУЋАВАЊУ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА
У СВРХУ КОНТРОЛЕ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА И ДОДЈЕЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА
УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ ПРОМЕТА
Интегрални текст – Укључене измјене из Сл. гл. РС 96/19 од 13. 11. 2019. године
I – Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се:
а) начин евидентирања и контрола промета погонског моторног горива, преко уређаја за евидентирање и
контролу промета (у даљем тексту: уређај за евиентирање промета), справа за мјерење течних горива и
аутоматског мјерила нивоа течности на бензинским пумпним станицама ( у даљем тексту: БПС ) из члана 29. и 30.
Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне
спреме за обављање трговинске дјелатности («Службени гласник Републике Српске 84/07),
б) начин евиентирања и контрола промета осталих производа и услуга на БПС, преко уређаја за
евидентирање промета,
в) начин умрежавања уређаја за евидентирање промета са постојећом опремом од овлашћених сервисера,
г) облик и садржај обавезних докумената – извјештаја о промету на БПС,
д) услови овлашћивања које морају да испуне предузећа која врше промет, уградњу и одржавање опреме
на БПС,
ђ) поступци и радње приликом уградње опреме,
е) права и обавезе сервисера овлашћених за уградњу опреме,
ж) права и обавезе власника опреме,
з) контрола рада уграђене опреме и овлашћеног сервисера и
и) начин и додјела идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета који се
инсталишу на бензинским пумпним станицама.
Члан 2.
(1) Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сљедећа значења:
а) софтвер је нематеријални дио уређаја, односно низ програма, поступака и правила и одговарајуће
докуменатације које обезбјеђује произвођач уређаја, а помоћу којих се врши управљање хардвером, односно
материјалним дијеловима уређаја,
б) меморија је компонента рачунарске опреме која може да прихвати јединицу информације, односно
фискални рачун, да га чува и да га стави на располагање када затреба,
в) процесор je уређај ( функционалне јединице) за обраду података у рачунару или рачунарском уређају
који може да прима податке, обрађује их и даје резулатате према упутствима из инсталираног програма,
г) протокол је скуп конвенција које у комуницирању користе различити уређаји, нпр. уређај и уређаји за
истакање,
д) IFSF протокол је међународно признат протокол који омогућава комуницирање различитих врста
уређаја произведених од различитих произвођача.
ђ) ATEX 137 је међународни обавезујући протокол, односно скуп процедура из противексплозивне
заштите за угрожене просторе,
е) даљински надзор – мониторинг је надзорни систем за праћење, контролу и надгледање промета робе и
рада уграђене опреме на БПС са удаљене дестинације,
ж) контролна сума (енгл. checksum) је сума добијена примјеном операције искључиво или XOR над
бајтовима извршног кода,
з) криптовање је шифровање – кодирање података с циљем спречавања неовлашћеног приступа, посебно
у току преноса на даљину,
и) heartbeat откуцаји ( импулси) су импулси који генеришу систем или програм и служе за очитавање
статуса система и уписивање података о систему у Лог датотеку,
ј) мјерни уређаји на БПС су справе за мјерење течних горива (пумпни аутомати-агрегати) и аутоматска
мјерила нивоа течности.
к) аутоматско мјерило нивоа течности (у даљем тексту: АМН) је мјерило са елементом за директну или
индиректну детекцију нивоа течности која је под атмосферским притиском или под притиском смјештена у
непокретним положеним цилиндричним резервоарима са расхлађивачем или гријачем течности или без
расхлађивача или гријача течности. Електронски мјерни систем чине аутоматско мјерило нивоа течности,
2
дефинисани софтвер, важеће табеле запремине за резервоар, те остали подаци битни за тачност рада АМН
(пречник резервоара, коефицијент термичког ширења горива, референтна температура),
л) справа за мјерење течних горива је мјерило које чине мјерна, радна, погонска, контролна и додатна
група склопова, подсклопова и дјелова, повезаних у једну непокретну цјелину уграђену у заједнички рам. Мјерење
справом засновано је на раду проточног мјерила запремине (волуметра), чији радни дјелови захватају одређену
запремину горива и преко показног уређаја (бројила) показују је у јединицама запремине,
љ) forecourt контролер је индустријски електронски уређај за евидентирање и контролу промета нафтних
деривата на БПС, са интегрисаним процесором, меморијом и модулима за комуникацију са мјерним уређајима на
БПС, без покретних дијелова (вентилатора), дизајниран да издржи екстремне температуре и лоше окружење на
БПС и
м) манипулативна разлика је разлика између књиговодственог стања залиха погонског моторног горива
и измјереног стања залиха погонског моторног горива у резерворима у оквиру граница дозвољених грешака
мјерних уређаја уграђених на БПС, сведеног на 15ºС.